Gen
23
2011

Primu (2)

Scritto da Salvatore Ultimo aggiornamento (30 Gennaio 2011)
PDFStampaE-mail

 

 

 

XXXIII

Approare devides su dissignu

ca est cumandante e ubbidide a issu,

a sos bintos impongat legge e sinnu

ghiet sa gherra cun impignu affissu

e totu ubbidan a unu sou tzinnu.

Ministru siat de s’imperu promissu,

sa fama ‘olet alta e a su conclusu

de limba ‘ona totu fattan usu.

 

XXXIV.

A sos soldados deit bona impressione

dignu de s’altu gradu ue l’han postu,

e in armas, soldados de ‘onzi legione

plaudende a cara placida e cumpostu

posca de s’umile dimustrascione

de amore e ubbidienscia ch’hat espostu;

e imponet chi s’in cras lestros che lampu

mustradas sian sas forzas in su campu.

 

XXXV

Su sole in Oriente fit torradu

serenu pius che mai e pius lughente

de rajos cussa die illuminadu,

sutt’a s’insigna ‘onzi gherreru ardente

in mustra cantu pius isse adornadu

a Buglione, in su campu plaudente.

Frimmu s’’ideit passende addainante

caddos distintos e su prode fante.

 

XXXVI.

Memoria de annos e de obliu nemiga

de sas cosas custode e dispensiera

mi aggiuet sa rejone nare e siga

de custu campu donzi Duce e ischiera

lugat de ‘onzi sonu e fama antiga

fatta de annos de ‘onzi manera,

su chi s’aiscultat sempre siat memoria

m’umpet sa limba ‘onzi tesoru e gloria.

 

XXXVII.

Si mustran sos franzesos predilettos

cun su Duce Ugone ‘e su re frade

in s’Isula de Franza fin elettos

fra battor rios, logu ‘e maestade.

Posca chi Ugone mortu, lizos nettos

de oro in s’istendardu, in veridade

a Cloroteu capitanu egregiu

ca a isse mancat solu nome regiu.

 

XXXVIII.

Milli sun de gravissima armadura

ateros milli cadderis seguentes

de disciplina a primos e natura

e d’armas e coraggiu simizentes.

Normannos chi Robertu hat in cura

ca prinzipe est nadiu ‘e cussaa zentes.

Sos Piscamos Guglielmu e Alemaru

mustran s’isquadra insoro in campu giaru.

 

XXXIX.

S’unu e s’ateru ch’in sos divinos

offiscios, già trattein su ministeru

e sutt’a s’elmu postu in longos pilos

manizzan armas cun usu fieru.

Da e Orange e ateros cunfinos

battoschentos soldados su primieru

de s’ateru, Poggiu postu est a guida

de paris numeru e armas frunida.

 

XL.

Toccat a Baldovinu in mustra andare

capu ‘e sos suos e frade germanu

pro chi su frade zedit pro gherrare

como chi Duce est de ‘onzi capitanu.

A su ‘e Carniti toccat de isfilare

potente in su cunsizu e prontu ‘e manu

cun isse battoschentos triplicados

los ghiat Baldovinu in sedda armados.

 

XLI.

Occupat Guelfu su campu vicinu

omine de altu meritu e fortuna,

importante ca su babbu Latinu

puros Estenses chen’umbra peruna

ma tedescu de nome e de dominu,

de casadu Guelfone chi auna(t)

sa Carinzia cun su Renu e s’Istru

sas terras de su Retu e Isvevu priscu.

 

XLII.

A custu chi erede fit maternu

happeit achistos mannos e gloriosos.

Edduccas zente cun piaghere eternu

contra a sa morte andan baldanzosos

avvesa prima ‘e lottas e ischernu

a zelebrare ‘ustos grandiosos.

Fin pius de chimbemizza a sa partenzia

cussos ch’in Persia como haian presenzia.

 

XLIII.

Sighit sa zente nida e pili brunda

chi tra su mare Francu e su Germanu

in ue sa Mosa e su Renu aunda(t)

fertiles terras e ludrau male sanu,

sos isulanos chi cun alta ispunda

s’oceanu ingullit si no ponen manu

arte ,tzittades Regnu e monumentos

perdende mercanzia e bastimentos.

 

XLIX.

Milli Fiammingos e milli Olandesos

chi ateru Robertu ghiat sa sorte.

Sun mannos sos isquadrones Inglesos

cun Guglielmu de sa regnante corte,

cun sos Britannos, archeris avvesos

e zentes de su pius estremu norte,

custa terra da e forestas manda(t)

sa divisa ‘e su mundu ultima Irlanda.

 

XLV.

Benit Tancredi e no bi nd’hat fra tantos

(solu Rinaldu) gherreru majore

e pius bellu ‘e maneras e istintos,

o pius intrepidu e cun pius ardore.

Si carchi culpa de umbra e de antos

no rendet giaru, est maccu de amore.

Nadu in sas armas, fizu ‘e amore a vista,

tzibendesi de affannu, forza achista(t)

 

XLVI.

Est fama chi una die gloriosu

pro s’isfatta ‘e su Persu ,”una ‘e mancu”,

Tancredi in Antiochia vittoriosu

sos fuidore de sighire, istancu

chircheit friscu, recreu e reposu

a bula sicca e travagliadu fiancu,

paseid istraccu sutt’a s’umbra estia

in una fonte frisca de abba ‘ia.

 

XLVII.

A s’improvvisu inoghe una donzella

tota armada mancu ch’in sa fronte,

una pagana bennida che istella

pro chircare friscura in cussa fonte.

L’abbaideit e mireit sa bella

sembianzia, e già goseit che amante.

Meravizzosu amore appena nadu

già ‘olat mannu ‘e triunfos armadu.

 

XLVIII.

Cobertos d’elmu ca fit sa manera

a su logu beninn sos cristianos.

Parteit da e s’’intu sou, femina altera

s’amore nadu li fueit da e manos.

Ma s’immazzine ‘e sa bella gherrera

tale resteit in sos ammentos vanos

e in pensamentu hat sempre attu e logu

esca continua ed ardente fogu.

 

XLIX.

E in sinu sou bideit sa zente accorta

chi tantu ardente fit intro sas penas

già suspirosu e sa carena morta

e i sa tristesa li curriat in venas.

Ottighentos a caddu cun s’iscorta

intantu lassan sa Campania amena

zente de coro e terras de bonura

ch’in su Tirrenu han fertile natura.

 

L.

Benin dughentos in sa Grecia nados

de ferru sun guasi in totu lascos,

penden ispadas tortas de ambos lados,

sonos in coddos, balestras e arcos.

Caddos asciuttos a sa cursa usados

ben’addestrados e a su zibu parcos

in assaltu e in ritirada prontos

e s’iscansan posca de sos affrontos