Gen
23
2011

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu "1")

Scritto da Salvatore Ultimo aggiornamento (30 Gennaio 2011)
PDFStampaE-mail

 

Su magu Ismenu cumbinchet Aladinu a ponner in sa moschea un’immmazine de sa Madonna

furada in una cheja Cristiana.

Sa die sighente, però si notat s’iscumparsa de su quadru sacru. Aladinu inculpat sas cristianos e dat ordine chi sian totu bocchidos, si no si presentat su colpevole. Sa zovine Sofronia, pro evitare su massacru, si presentat cale responsabile de sa fura e pro custu benit cundennada.

Puru Olindu, innamoradu de Sofronia, s’accollat sa culpa.

Guasi in puntu de morte, Olindu revelat a Sofronia totu s’amore ch’in sinu sou tenet cuadu.

Clorinda, famada gherradora, ottenit dai su re sa grascia pro sos duos innamorados promittendeli de li dare aggiudu in casu de bisonzu.

Sos cristianos de Jerusalemme, aliles cun sas armas e isputzidos dai sos mussulmanos, chircana de si aunire a sos crociados.

Su re Egizianu mandat Alete e Argante a faeddare cun Goffredu cun su proponimentu de unu pattu de allenzia.

Custa proposta non benit atzettada e Argante declarat subitu sas ostilidades.