Gen
29
2014

IT'EST CUSTU SILENTZIU

Scritto da Salvatore
PDFStampaE-mail

IT'EST CUSTU SILENTZIU (A Luiginu Moro)

It'est custu silentziu prolungadu
chi m'est ponzend'a mente pensamentu
de me ti nde ses forsi ismentigadu?

Passadas mi paren' gią dies chentu
dai s'ultima tua tantu aggradada
chi che sempre m'at dadu su cuntentu.

E como gią la proo s'imbarada
chi mi paret che mai dolorosa
comente una pessona trascurada.

Custu mudine no mi paret cosa
de la leare in totu a pagu contu
ca t'isco de salude tenebrosa.

Si gai est, tue m'agattas prontu
pro cantu poto de ti cunfortare
cun custa mia chi mand'in accontu.

Ma no lu creo e sigo a isperare
chi no siat beru su ch'apo pensadu.
Totu sos santos t'an' affianzare.

Faghei 'iu, no restes cunzadu
cun sos fastizos e i sos pensamentos
gią bastat totu su ch'as tribuladu.

Ti siant, cantu potan sos momentos
de custa vida altu donu mannu
tantas auroras e dulches ammentos.

Fora de malumores e malannu
apat cuntinu s'esistenscia tua
sempre in salude annu subra annu.

Finidos sun' tzertu tempos de fua
de cando inzomadas a sos bratzos
sas forzas fin' che attarzos de prua

sempre prontas siat a sos abbratzos
che in duros trabaglios de miniera,
no esistende ne loros ne latzos.

A donzi edade b'at modu e manera
pro nos godire su tempus presente
pensende a una vida pius amena.

Lu naro ca 'eo puru de frequente
chi de meda passadu apo sos anta
tzertos cuntzettos mi 'enin' a mente.

E si una olta fia canta canta
leende a giogu totu sos fastizos
como mattano donzi die santa.

Ca no nde mancat males e impizos
chi falant in sos coddos donzi die
pempre a battaza pro restare ritzos.

Caru Luiginu, pone ment' a mie
iscrie chi che sempre ti la torro
mancari fea...e nč poeta sie.

Saludos meda cun custa ti porro.