Gen
29
2014

NASCHIDA VIDA E MORTE

Scritto da Salvatore
PDFStampaE-mail
Sa naschida (Sini) sa vida (Pintore) sa morte (Cambiganu)

Lussorio Cambiganu

Alè Pintò.. it’ est custu mudine?
Bogande dae bertula favella
Cussa chi su poeta de ‘Antine
L’ at rendida isposa reginella
Siat de cabu ‘onu o machine
‘etache totu intro de sa nella
Inie , pustis amus a coglire
Sa naschida, sa vida e su morire.

Salvatore Sini ^*^*^*

Sa naschida chi a totu dat cominzu
cundida est de amore e de dolore
sa mama chi pro istintu faghet fizu
già suffrit pro chi nascat su fiore
pro lu contivizare che unu lizu
ca pro issa est su bene pius majore.
No timet su travagliu dolorosu
pro dare vida noa e nd'aer gosu.

Giuseppe Pintore *

Chi Barore difendes sa naschida
ispero sias forte in cuss'impreu.
No isco la das tue o la da deu
cantare la deves a mente ischida.
Tando deo prosigo cun sa vida
cussa mi la leo a contu meu.
Difendo sa vida a bratzu forte
e nudda m'importa de sa morte.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^^^

Cando su tempus giompet a finire
No b’at de si fagher mannu meda
Su chi b’ est pustis tio cherrer ischire
Inutile est chi a bois lu peda
Mi restat su peldonu de pedire
Prima chi onzi folza poi zeda
Est su congruu de dolu ‘e gosu
Giustiscia est pro totu e riposu

Salvatore Sini ^*^*^*

E a sa titta in presse che lu ponet
pro ch'sse crescat sanu, bellu e forte,
intro su laccu bene lu cumponet
chi biset sempre onore e bona sorte
e pregat su Segnore chi li donet
tanta foltuna fin'a cando morte,
E l'accumpanzat dai sos primos passos
sempre quidada a cuddos malos giassos.

Giuseppe Pintore *

Sa naschida sinna sa vitoria
ca s'aberit sa janna a su destinu.
Ancora s'omine no est in caminu
no s'ischit chi tene fama e gloria.
Ma e solu andende chi s'istoria
iscriet po chi bi tenza pedinu.
Pero Barore custu mi l'amita
no es tota vida atacadu a sa tita.

Lussorio Cambiganu ^^^^^

Sa parte mia est sa sorre morte
Chi totu paren cherrer timire
Unica zelta est in custa corte
Amiga chi no ischit traighire
Giusta pro totu et uguale sorte
Pro poveros chi cheren irrichire
Sos ricos chi che gighen a s’ interru
Timen su fogarone de s’ ilferru

Salvatore Sini ^*^*^*

Si sa fortuna no ponet incaglios
dai sa nàschida fin'a sa morte
in coddu che trazamus sos bagaglios
chi nos at reservadu vida e sorte.
Est tzertu no sempre sun'iscaccaglios
ma cun crianscia, zelu e coro forte
sa vida giusta podet affrontare
prontu a s'amore e puru a cumbattare.

Giuseppe Pintore *

Ma lassami sa morte a un'ala
gia l'ischis cussa no es preferida.
piusu es s'istima pro sa vida
ca sa morte e sempre cosa mala.
nudda bi at iscrittu in sa naschida
e perunu pesu jughet a pala.
Lussoriu chi siat giusta crese
Barore sa vida giogu no lese.

Lussorio Cambiganu ^^^^^

Barore ses sa naschid’ e sa vida
tue de vida imbeze su Pintore
eo ambos bos pijo in dispeldida
fatendebos unu mannu favore
bos pedo si nd’ azis apid’ ischida
de cantu podet esser su dolore
c’ azis a boltas dadu o rezidu
ca totu bos benit restituidu

Salvatore Sini ^*^*^*

No crettas chi su tema tou, Pintore.
siat cosa de burula o de jogu
b'at in sa vida inciampos e dolore
ca no sempre nos ponet disaogu,
chie diventat ladru e chie duttore
e chie a donzi bene tragat fogu.
Cantas cosas bortulan sa vida
chi a sa bonura b'at puru ferida

Giuseppe Pintore *

Sa dispedida ati sa tristura
sa naschida da gioia Barore.
Ma de te atere nde tene cura
ti protezet in oras de dolore.
De sa morte totus tenen paura
cando sa vida sola es fiore.
In vida totu si pode tessere
siat su male che su benessere.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^^^

No b’ at cominzu chi no at a finire
Comente no b’at vida chena morte
Si naschida benit at aultire
No conneschet de sa vida su forte
Sa vida est prezis’ a su morire
Cando la passat chin su fog’ in corte
Sol’ eo so de su mundu zeltesa
Nudda bos pedo, so chena pretesa

Salvatore Sini ^*^*^*

Pro narrer de sa morte...Cambuganu
est cussa cosa chi de mancu timo
ca no t'abbizas chi da-e 'onzi manu
si ch'est fuida cun chizos in bancu
No timo ca che donzi cristianu
no chinnit mancu a colpos de parancu.
Sa morte no s'abbizat chi ses moltu
ca Deus donzi loru l'at isoltu.

Giuseppe Pintore *

Tue faeddas de mundos dirrutos
deo no ando a sa currente tua.
Ca apartenes a so rifiutos
de sa morte totus lean sa fua.
Lea s'esempiu de una frua
cando chi creschet atidi so frutos.
Ca es sa vida su bene de deu
e nde godit totu su mundu intreu.

Lussorio Cambiganu ^^^^^

Niune chi mi chilchet in su gosu
O puru cando viscios su binchende
Solu chie no connoschet reposu
Onzi tantu in janna est zochedende
A isse do sonnu armoniosu
S’ ateru lu passat pianghende
Sa morte ponet sos contos a postu
Finas chi su pentidu narat “bostu”

Salvatore Sini ^*^*^*

In carchi logu donzi naschimentu
a bortas est unu mannu problema
in logos ue b'at famin' e iscalmentu
e no b'at nudda a bustu ne a chena
ca sa naschida est cosa 'e pattimentu
già l'amus bida carchi dura iscena.
A bortas est mezus de no esser' nadu
pro no ch'essere in pelcias imboladu.

Giuseppe Pintore *

Ue b'es sa vida b'es sa festa
in'ue b'es sa morte be su dolu.
beru est in vida b'at oriolu
chie at vida longa non protesta.
A bias sa naschida es funesta
po chie enit a mundu solu solu.
Su disinnu de vida est iscrittu
ma totu dipendet de su meritu.

Lussorio Cambiganu
De vida so sa prenda donosa
Difatis benin fin’ a m’ agatare
Pro issos so sa dulche isposa
mi cheren totue comporare
eutanasia pro intrar’ in sa losa
e custu mundu poder abbandonare
s’ idet chi no so cussa majalza
chi naran.. ca no so sa faulalza.

Salvatore Sini ^*^*^*

Cando mamma fit prossima a su partu
fit tantu manna chi nachi fin' duos
e inveze in cussu mese de maltu
no finu duos cussos fizos suos
e cussu partu no l'andeit tortu,
pro fortuna chi no fin' sos giuos:
Ma fia solu cun sa rughe a pala
ma a pagu a pagu pasta l'ap' a un'ala.

Giuseppe Pintore *

No leo sa vida a manchincuru
a manchincuru sa vida no leo.
Ca po cantu su bive siat duru
chi siat gai malu no lu creo.
Lea sa filosofia de Epicuru
cando bes sa morte non bi so deo.
E cussa est una sententzia fissa
non bi so deo cando bi est issa.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Sa morte est eventu naturale
Comente sun sa naschid’ e sa vida
Totu benit .. totu est cabale
Finas si lassat in corpus ferida
Nois semus de regnu animale
De natura sa parte preferida
Pro cussu naro chi finas sa morte
Cand’ enit .. no est de malasorte.

Salvatore Sini *^*^*

Sa morte cun sa naschida e sa vida
già sun' sa triade de s'esistenscia
totu cominzat dai sa nàschida
e totus la trazamus cun pascenscia
dai sa prima a s'ultim' avreschida
impittende sia mente che cuscenscia.
Isperansciosos chi tot' andet lisciu
cando a favore nos est su giudisciu.

Giuseppe Pintore *

Comintzat e finit ca es normale
donni cosa chi enit a su mundu.
Su naschere es decretu naturale
comente es su primu su segundu.
Ma s'ora e sa morte es fatale
ca nisciunu si mori giucundu.
Cussu e semper unu eventu tristu
chi a timidu fines Gesu Cristu.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Dulche o mala issa cheret rispetu
Ca est s’ arrivu chi no podet mancare
Inie est dezisu su progetu
Finzas si totu cheren olvidare
Est comente unu trenu diretu
Chi paltit e si tiat cherrer frimmare
Imbeze cuss’ arrivu est fatu a posta
Pro cantas sian istadas sas sostas

Salvatore Sini ^*^*^*

Su sale in fronte est sa sabienscia
segundu cussu santu sacramentu
chi nos ponet de Cristos sa prudenscia
ca semus fizos de su santu eventu
a sa nàschida dat ondra e decenscia
pro nd'aer' in sa vida gosamentu.
Ma puru in manos de sa Dea fortuna
ca chena cussa no as cosa peruna-

Giuseppe Pintore *

Sa morte nono non chere rispettu
ma su mortu chere rispettadu.
Poi ch'es mortu enit amentadu
siat po opera bonas o difettu.
Si fu malu naran mai esse nadu
chi fit bonu fi che santu perfetu.
sa fama bona o mala no es peldida
est'iscritta in su libru e sa vida.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Sa linna pro s’ ijerru preparadu
As oe de baranta cuintales
S’ ortu puru tue asa zapadu
Profetos nd’ as aer uguales
Tantu t’ impignas comente as nadu
Gai sos frutos an a esser tales
Sa vida puru in mala o bona sorte
Est s’ aparizu chi antizipat morte

Salvatore Sini ^*^*^*

Pensade 'e babbu e mama sos disizos
cando battidu t'ana in custu mundu
cantas isperas, pesende sos fizos
isperansciosos ch'apan in abbundu
onore e gloria e sa giaresa in chizos
e milli benes chi 'oltan' in tundu.
A bortas andat bene e dat cuntentu
ateras bias dat su pattimentu.

Giuseppe Pintore *

Tenes rejone barore ca es gai
donnunu chere su bene so fizos.
E de issos sunu puru so disizos
chi mama e babbu no molzan mai.
Cando arrivat sa morte es guai
ca restana orfanos cusso lizos.
Vida longa po issos es pregada
sa morte mai enit fentomada.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Pintore, cantu naras de vida
Est beru solu a lu contare
Ischis chi morte cheret timida
S’ in vida no l’ ischis preparare
Si tantu obera no l’ as finida
Tempus no bat pro ti nd’ impudare
Cando tempus abbaidas in segus
T’ abbizas chi nudda benit chin tegus

Salvatore Sini ^*^*^*

Jesus bambinu naschidu in sa grutta,
cantadu nd'an sa vida in s'evanzelu
e in chida Santa sa dilgrascia est rutta.
Che cristianu sighende su zelu
onoro totas tres no pro un'iscutta
pro chi mi siat diciosu cando in chelu
ted' aer acabbu tota s'esistentzia
isperansciosu in Deus..ch'apat clementzia.

Giuseppe Pintore *

Lussoriu a sa morte so istranzu
e no mi cantes como passu tristu.
Isco ca de morrere es previstu
siada s'omine rassu o lanzu.
Ma sende in vida donni acuistu
lu fato deo cun donni balanzu.
E no so po ennere vatu a tie
ca mi godio sa vida donni die.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^

Comente faghes a nde narrer male
De chie faghet de vida giustiscia
Sa morte bochit su criminale
Chi semper in vida l’at fata liscia
Ricos.potentes e sos caldinales
Inie totu cantos sun a miscia
Totu sos chi bi faghen presenzia
No mustran pius una diferentzia

Salvatore Sini ^*^*^*

Pattada cun Berchidda e Ortueri
pigados sun' in palcu pro cantare
no fimus tzertu in cussu 'e Othieri
ma nois pregamus de noll'atzettare
semus poetes che 'onzi banduleri
già podiamus nois menzus trattare
cust'argumentu tant'appassionadu
cun su terrinu pius apparinadu.

Giuseppe Pintore *

Poi e sa vida terrena a deu
torramos sa morte no at'ingannu.
Morit su minore morit su mannu
morit s'innotzente morit su reu.
Sa vida eterna a chie sena neu
dada,a su pecadore s'afannu.
Menzus morzat sa morte e su male
chi si nascat po bivere imortale.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Sa poesia d’ Elchidda e d’ Ortueri
Comente de Patada e donzi logu
Cantat sa vida che a passizeri
morte la malcan brujad’ a fogu
Totue est presente oe e deris
E ponet a pasare onzi arrogu
De custos tres fatos naturales
issa est sa chi c’ ogat sos males

Salvatore Sini ^*^*^

Già semus nadas totos tres e bios
semus campende, sighend'a campare,
tue ch'amas morte e lagrimas a rios
s'ìstet in cue appitu e imbarende
Godimunos su ch'amus sempre in brios
apretziende su chi nos est dende_
Sa naschida che 'e termine est mortale
est beridade digna e naturale.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Dae sa foza morta naschet frutu
E pustis est de vida s’ alimentu
vida imbeze isetat su lutu
d’ omine ch’ est pius tristu de cuntentu
su naschidu dae su letu nd’ est rutu
e sempre cheret a isse s’ atentu
sa morte est logu ‘e veru pasu
cando dulche ti porrit su asu

Salvatore Sini ^+^+^+

Essende poeteddu 'e taulinu
versos a bolu ch'apo improvvisadu
chirchende rimas che unu pellegrinu.
M'iscujo si in feuras so incappadu
mancu s'essera cottu a vermentinu
ma creo chi tep'esser iscujadu:
Cunzo cuntentu custa, in bonumore
cun su saludu caru 'e Selvadore.