Gen
28
2014

GIARAS E LIMPIAS ABBAS

Scritto da Salvatore
PDFStampaE-mail

GIARAS E LIMPIAS ABBAS

Murmuttende solignas e cuntentas
bos ammento...
limpias e giaras abbas de Limbari,
cando a brinchittos de prata
in sas lijas pedras cantaizis
festosas armnonias.

E melodias chentza tempus
umpian sa mente mia
si cuntemplende sa natura
mi setzia in sas fioridas iscias
de sos amados mios trainos.

In s'ispiju lutzigu,
s'immazine gioiosa
de sos birdes annos mios,
a mente como m''enit
cudda cara mia pisedda
chen'alva e piliricciu
e cuddos cavanos chi ancora
su tempus no aiat
sulciadu 'e tribulias.

Testimonzas mias
de unu bicculu 'e passadu,
si aiscultades
custos mios pensamentos,
como...a mannu
in terra anzena
a bortas mi pregunto
si ancora sezis cue
caras abbas.

Si ancora sun' bolende
tra sos giuncos e sas pedras
sos festosos caddos de santu Giuanne*
e-i sos cuntentos trottischeddos
de prata indeorados,
e sa friscura 'e cuddos alinos,
e-i sas barchittas de fozas
siccas allorigadas.

No est chi pro casu
calchi iscempiu disumanu
puru a bois at 'istruttu.
Caras e limpias abbas de Limbari.

* Libellule.