Gen
28
2014

FRASTIMOS

Scritto da Salvatore
PDFStampaE-mail

SA MANU MIA

Sa manu mia
no podet assuprire
cust'urulu
in unu colore
chi restet
pro sempre,
eternamente tancadu
in una fromma
de contos
una paristoria,
unu cantu,
unu simbulu,
unu riflessu in s'ispiju,
un'istoria,
una poesia
e una bijone in su sonnu.
S'urulu morit
merzende in sa 'ula.
Sa manu ruinzada de sa notte
intzegada de nues de tristura
at soletantu
unu frastimu cunzadu.